Λαθών – Παραλήψεων

 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΝ

 

Οι συνεργάτες της Hellenic είναι σε θέση να μελετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων ώστε να σχεδιάσουν ένα εξατομικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα μετά από διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς εξασφαλίζοντας τους καλύτερους όρους και ασφάλιστρα.

Τα  προγράμματα ασφάλισης καλύπτουν την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη νομικού ή και φυσικού προσώπου συνέπεια λαθών ή παραλήψεών του και αφορά απαιτήσεις τρίτων για αποζημίωση κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και απορρέουν από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου.